fbpx

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.
Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tiedosto, jonka avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeet voi poistaa käytöstä verkkoselaimen asetuksista. On kuitenkin huomioitava, että evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Lisätietoa käyttämistämme evästeistä löydät täältä: www.google.fi/policies/privacy/partners/.

Rekisterin nimi

Andato Consulting Oy (www.chimpanzee.fi) Arvonta-, markkinointi- ja asiakaspalauterekisteri

Rekisterinpitäjä

Andato Consulting Oy, Villilänniemi 10 B 12, 33300 Tampere. tilaukset@chimpanzee.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Timo Pärssinen, tilaukset@chumpanzee.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

www.chimpanzee.fi verkkosivujen markkinoija on Andato Consulting Oy. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Andato Consulting Oyn ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Andato Consulting Oyn liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittamiseen sekä Andato Consulting Oyn mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679 ”tietosuoja-asetus”) on määritelty. Andato Consulting Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti joko rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on tässä yhteydessä liiketoiminnan toteuttaminen, markkinointi ja myynnin edistäminen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Verkkosivuston personointi-, mainonta-, analysointi- ja tilastointitietoja säilytetään 26 kuukautta. Tämän jälkeen personoivat henkilötiedot poistetaan automaattisesti.
Sponsorointilomakkeita säilytetään 3 vuotta sponsorointipyynnön lähettämisestä, jonka jälkeen tiedot poistetaan.
Ei-yksilöivä, anonymisoitu tieto voidaan säilyttää tapauskohtaisesti myöhempää käyttöä varten.

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja www.chimpanzee.fi verkkopalvelussa rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.
Henkilötiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• IP-osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaan omalla ilmoituksella sähköisillä verkkolomakkeilla ja sähköisten palveluiden- ja tietojärjestelmien avulla. Verkkosivuston personointi-, mainonta-, analysointi- ja tilastointitietoja kerätään automaattisesti rekisteröidyn vieraillessa www.chimpanzee.fi verkkopalvelussa.

Valokuvien käyttö

Oikeus valokuvaan on tekijällä. Mikäli Andato Consulting Oyn palveluissa tai kolmannen osapuolen palveluissa, joita yritys käyttää, kerätään valokuvia esimerkiksi kampanjaa tai kilpailua varten, käytetään niitä ainoastaan kyseistä käyttötarkoitusta varten. Mikäli yritys haluaisi käyttää kyseisissä palveluissa julkaistuja kuvia muihin tarkoituksiin, pyydettäisi valokuvan ottaneelta henkilöltä erillistä lupaa kuvan käyttöön.
Valokuva, josta voidaan tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, on henkilötieto ja kuvaukseen on saatava kuvatun lupa. Mikäli henkilöä ei pidetä tunnistettavana ilman kohtuutonta aikaa, kustannuksia ja työtä, erillistä lupaa ei tarvita.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita osan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä. Voimme luovuttaa ja/tai siirtää henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa ja/tai siirtää henkilötietolain sallimin tavoin niille Andato Consulting Oyn yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille ja alihankkijoille, jotka toimivat Andato Consulting Oyn toimeksiannosta ja lukuun www.chimpanzee.fi verkkopalveluun liittyen.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille anonymisoidussa muodossa niin, että yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.
Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen johdosta osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Käyttämämme Euroopan Unionin ulkopuolella sijaitsevat palvelimet ovat sitoutuneet Privacy Shield -järjestelmään, mikä tarkoittaa, että ne käsittelevät tietoja EU:n vaatiman tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Evästeiden osalta henkilötietoja (päätelaitteen IP-osoite) käsitellään Google Analytics-palvelussa, jolloin nämä tiedot välitetään Googlelle. Lisätietoa Googlen tietosuojaehdoista löydät täältä: www.google.fi/policies/privacy/partners/.
Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojausperiaatteet

Andato Consulting Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia kulloinkin alalla hyväksytyiksi katsottuja teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi. Rekisterinpitäjän ja käsittelijän tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tai käsittelijän järjestelmään, palomuurin suojaamalle alueelle salasanan ja käyttäjätunnusten taakse. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän tai käsittelijän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Mikäli henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan palveluntarjoajille tai muille alihankkijoille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, rekisterinpitäjä varmistaa riittävin sopimusvelvoittein, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lain edellyttämin tavoin.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus ja muut rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on tallennettu tai tieto siitä, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös muut voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet, kuten oikeus tietyin edellytyksin tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen sekä tietojen poistamiseen siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö ei sitä estä tai rajoita.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Andato Consulting Oy, ”Rekisteritietojen tarkastus ”tai ”Rekisteritietojen korjaus”, Villilänniemi 10 B 12, 33300 Tampere.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.